Regulamin

 

§ 1 Ogólne

1.1 Strona www.hacki24online.pl jest serwisem internetowym,

1.2 Niniejszy regulamin określa zakres oraz rodzaj świadczonych usług, dokonywanych drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z platformy internetowej http://www.hacki24online.pl, jak również zasady zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w serwisie.

rejestracji w Serwisie Internetowym.

§2 Prawo rejestracji

2.1 Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie przestrzegać jego postanowień.

2.2 Korzystanie z portalu wymaga rejestracji Użytkownika za pomocą Formularza Rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym poprawne i prawdziwe dane osobowe oraz niezwłocznie je aktualizować w razie ich każdorazowej zmiany.

2.3. Właściciel umożliwia stały dostęp do danych osobowych Użytkownikom Serwisu, ich nieograniczoną edycję oraz możliwość dokonywania w nich zmian.

2.4 Wraz z rejestracją Użytkownik ma prawo dostępu do okna Czat oraz newslettera Serwisu.

2.5 Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.6 W przypadku działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika w Serwisie.

§3 Prawa autorskie

3.1. Wszystkie materiały oraz informacje udostępniane w Serwisie, w szczególności układ treści, kompozycja graficzna, publikowane zdjęcia, znaki graficzne i towarowe, podlegają ochronie w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach.

3.2. Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez Użytkowników tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

3.3. Korzystanie z Serwisu w celu innym, niż do użytku osobistego, w tym w szczególności kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków, dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu i wyłącznie na warunkach przedstawionych przez Właściciela.

3.4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3.5. Zabronione jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek zmian, modyfikacji czy uzupełnień stron Serwisu.

3.6. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do respektowania powyższych obowiązków pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej, a ponadto do naprawienia szkody wyrządzonej Właścicielowi na skutek naruszenia powyższych zasad.

§4 Odpowiedzialność

4.1. Właściciel oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza jego bezpośrednią kontrolą w tym za jakiekolwiek szkody w mieniu Użytkownika i w oprogramowaniu Użytkownika, mogące wynikać z korzystania i dostępu do Serwisu oraz udziału w Akcjach, udostępnianych w Serwisie.

4.2 Ponadto Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zupełność i kompletność danych i informacji, prezentowanych w Serwisie.

4.3 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe z racji dostępu oraz wykorzystywania informacji do jakichkolwiek innych stron, banerów reklamowych, witryn oraz serwisów, do których linki odsyłające dostępne są w Serwisie. Generowanie połączenia z powyższymi stronami oraz serwisami następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.

§5 Polityka prywatności

5.1 Serwis wykorzystuje technikę plików cookies, zapisywanych na komputerze Użytkownika. Technika ta jest wykorzystywania do określania profilu Użytkownika, a po zamknięciu strony przeglądarki, pliki cookies są automatycznie usuwane z komputera Użytkownika. W przypadku wyłączenia trybu „cookies“ w ustawieniach przeglądarki, Użytkownik nie zostaje pozbawiony dostępu do Serwisu.

5.2 Serwis oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, mającymi na celu ochronę informacji, przekazywanych przez Użytkowników Serwisu przed ich niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacjami oraz uniemożliwiające dostęp niepowołanych do tego osób trzecich.

§6Postanowienia końcowe

6.1 Właściciel może zmienić Regulamin bez zgody Użytkowników, bez podania przyczyny i w każdym czasie.

6.2 O treści zmiany Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni przez umieszczenie przez Właściciela na stronie http://www.hacki24online.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, przy czym informacja ta będzie wyświetlana na stronie przez 7 dni kalendarzowych, a dodatkowo Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail, wysłaną na skrzynkę pocztową. W razie odmowy akceptacji Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Właściciela Serwisu, przy czym odmowa akceptacji wiąże się z rezygnacją z korzystania z Serwisu http://www.hacki24online.pl i upoważnieniem Właściciela do usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Brak odmowy jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

6.3 Prywatne dane użytkownika są przechowywane. Dane będą przechowywane do momentu aż firma http://www.hacki24online.pl rozwiąże działalność, użytkownik usunie konto lub konto użytkownika zostanie zablokowane przez http://www.hacki24online.pl W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa niemieckego

6.4 Jeśli którykolwiek zapis niniejszego Regulaminu zostanie stwierdzony za nieważny prawomocnym orzeczeniem Sądu, okoliczność ta nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.